Zobacz nasz fanpage Google+
Tweety na temat @Zachodniopomorz

§1. Postanowienia Ogólne

Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu dostępnego pod adresem http://www.notka24.pl. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.notka24.pl
 2. Konto – osobisty profil użytkownika w serwisie, uprawniający do określonej w regulaminie serwisu aktywności. Serwis umożliwia użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń.
 3. Ogłoszeniodawca – użytkownik posiadający konto w serwisie, mający uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń w serwisie.
 4. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w serwisie.
 5. Konto – osobisty profil użytkownika w serwisie, uprawniający dookreślonej w regulaminie serwisu aktywności.
 6. Serwis umożliwia użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń.
 7. W celu korzystania z usług świadczonych przez serwis należy posiadać komputer podłączony do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript.
 8. Serwis nie może być wykorzystywany do działań sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa. Zakazane jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących przedmiotów, którymi obrót jest niedozwolony, ogłoszeń o charakterze towarzyskim (erotycznym) oraz mającym na celu obrót tkankami ludzkimi.

 

§2. Rejestracja w serwisie

 1. Ogłoszeniodawca rejestruje się w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Formularz rejestracyjny zawiera następujące dane: Adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, dodatkowo użytkownik może podać swój numer telefonu.
 3. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą podają dodatkowo Numer Identyfikacji Podatkowej.
 4. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, zamieszczający ogłoszenia w dziale Motoryzacja wskazują, czy prowadzą działalność komisową.
 5. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, zamieszczający ogłoszenia w dziale Nieruchomości, wskazują, czy ich ogłoszenia dotyczą rynku pierwotnego lub wtórnego, a także podają rodzaj prowadzonej działalności: biuro pośrednictwa nieruchomości, developer, spółdzielnia mieszkaniowa lub inwestor prywatny.
 6. Rejestracja wymaga potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie na link wygenerowany przez serwis, przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 7. W przypadku niepotwierdzenia rejestracji w ciągu 7 dni konto użytkownika jest usuwane.
 8. Rejestracja w serwisie oznacza zawarcie umowy pomiędzy administratorem, a użytkownikiem, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w regulaminie.
 9. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych na adres e-mail podany w czasie rejestracji.
 10. Każdy użytkownik, po rejestracji ma możliwość utworzenia osobistego profilu serwisie, w którym może zamieścić informacje o sobie, a także dodatkowe informacje kontaktowe, takie, jak numer komunikatora internetowego, czy numer faksu.

 

 §3. Ogólne warunki dla firm

 1. Rejestracja i dodawanie ofert odbywa się bezpłatnie.
 2. W ramach serwisu notka24.pl jego zarejestrowani użytkownicy, prowadzący działalność gospodarczą, uzyskują, dostęp do panelu administracyjnego, dzięki któremu możliwe staje się korzystanie z następujących funkcji:
  • strona www firmy
  • prezentacja ofert
  • szablon do swojej podstrony w serwisie notka24.pl
  • import ofert do serwisu notka24.pl z aplikacji do zarządzania ofertami
  • kontrola kompletności i zarządzanie ofertami
  • umieszczanie na każdej ofercie danych kontaktowych
  • wizytówka firmy w katalogu
 3. Administrator nie odpowiada względem Użytkownika za wszelkie szkody poniesione przez użytkownika na skutek nieprawidłowego działania (bądź nie działania) serwiu notka24.pl w szczególności Operator nie odpowiada za zysk utracony przez użytkownika.
 4. Administrator nie odpowiada względem Użytkownika za wszelkie szkody poniesione przez użytkownika na skutek uszkodzenia, awarii, zniszczenia lub utraty ofert.

 

§ 4.Dodawanie ogłoszeń

 1. Dodawanie ogłoszeń wymaga posiadania potwierdzonego konta użytkownika. Ogłoszenie może być również dodane bez uprzedniej rejestracji, w takim przypadku osoba dodająca ogłoszenia podaje odpowiednie dane, teleadresowe określone w § 2 regulaminu oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy z administratorem na emisję ogłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a także wyraża zgodę na trzymywanie informacji handlowych od administratora na adres e-mail wprowadzony podczas dodawania ogłoszenia.
 2. Dodając ogłoszenie użytkownik wskazuje czego ogłoszenie dotyczy oraz wybiera odpowiednią kategorię.
 3. Ogłoszenie dodane przez użytkownika może liczyć maksymalnie 1000 znaków.
 4. Ogłoszenie zwykłe, bez wykupienia dodatkowych opcji prezentowane jest w serwisie przez 90 kolejnych dni, licząc od dnia zamieszczenia.
 5. Każdy użytkownik może do swojego ogłoszenia dodać 9 plików graficznych (zdjęć).i (link video z serwisu Youtube)
 6. Dodanie ogłoszenia do serwisu jest bezpłatne.
 7. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia ,które dotyczy tego samego przedmiotu itp. niezależnie od wybranej lokalizacji , kategorii.
 8. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  • Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami ,naruszają zasady moralno-etyczne
  • Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu itp..
  • Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza, zawierają treści i zdjęcia uznawane za wulgarne itp.
  • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  • Są skierowane do osób powyżej 18 roku życia w kategorii "Matrymonialne";
  • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

 

§5.Dodatkowe opcje ogłoszeń

 1. Użytkownik dodający ogłoszenie może dodatkowo wykupić następujące usługo dodatkowe:
  • Wyróżnienie – ogłoszenie będzie przez 14 kolejnych dni wyróżnione poprzez podświetlenie na kolor żółty
  • Premium – ogłoszenie będzie prezentowane na jednym z pierwszych miejsc na liście wyszukiwania oraz wyróżnione będzie pogrubioną czcionką i podświetleniem na kolor żółty
  • Max premium – ogłoszenie będzie prezentowane tak jak w trybie premium oraz dodatkowo na pierwszej stronie danej kategorii ogłoszeń w ramce nad wynikami wyszukiwania z oznaczeniem „superoferta”.

 

§6. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła i do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
 2. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez administratora..
 4. Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy serwisu. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie.
 6. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem loginu i hasła osobom trzecim albo spowodowane przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerze użytkownika. 
 7. Administrator nie przechowuje w bazie ,takich informacji jak adres ID.

 

§7. Odpowiedzialność

 1. Za treść Ogłoszenia, w tym zmieszczone w nim zdjęcia, oraz jego zgodność ze stanem faktycznym, przepisami prawem i postanowieniami Regulaminu odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakość, bezpieczeństwo ani legalność Towarów będących przedmiotem Ogłoszenia;
  • prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;
  • zdolność Użytkowników do realizacji transakcji dotyczących Towarów;
  • nienależyte wykonanie lub niewykonanie transakcji dotyczących Towarów na warunkach określonych w Ogłoszeniu;
  • brak zainteresowania Ogłoszeniem;
  • realizację obowiązków Użytkownika wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Towaru;
  • działanie siły wyższej, w szczególności działanie systemów teleinformatycznych i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia serwisu Guffi;
  • oświadczenia składane przez Użytkownika drugiej stronie transakcji.

 

§8. Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest N-SOFT z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 49/28, e-mail: biuro@n-soft.pl
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail admin@notka24.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu prezentacji ogłoszeń oraz innych danych wprowadzonych przez Użytkownika na podstawie akceptacji niniejszego regulaminu
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator informuje, że zostały zastosowane zabezpieczenia w postaci szyfrowania przesyłanych danych oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 7. Dane będą przechowywane do momentu jednoznacznego zlecenia ich usunięcia przez Użytkownika
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi ogłoszeniodawca.
 2. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą otrzymują od administratora faktury drogą pocztową na adres e-mail w postaci pliku pdf podany podczas rejestracji lub dodania ogłoszenia
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być przesyłane pisemnie na adres admin@notka24.pl Okres rozpatrywania reklamacji ,wynosi 7 dni od jej otrzymania.
 4. Użytkownik może zamknąć swoje konto w serwisie. W celu zamknięcia  konta użytkownik wysyła wiadomość e-mail na adres admin@notka24.pl, ze skrzynki wykorzystanej podczas rejestracji.
 5. Z ważnych przyczyn, związanych zwłaszcza z udostępnieniem nowych funkcji w serwisie regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie użytkownicy i zleceniodawcy informowani są komunikatem zamieszczonym w serwisie. Skorzystanie z usług serwisu po dokonaniu zmiany w regulaminie oznacza jego akceptację.
 6. Kontakt telefoniczny umieszczony jest w zakładce "kontakt"(obok regulaminu)
 7. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

 

 

Strona główna     |     O nas     |     Kariera     |     Kontakt     |     Regulamin     |     Nota prawna
Copyright © 2012 notka24.pl
Wykonanie i utrzymanie N-SOFT
0.0086s 0.78MB